top of page

 

Fried Rices (Cơm Chiên)

CHICKEN, PORK, OR BEEF FRIED RICE -

Cơm Chiên Gà, Heo, Hay Bò

Chicken $12.75

Pork $13.25

Beef $13.75

HOUSE SPECIAL FRIED RICE-

Cơm Chiên Dương Châu

$15.55

(Vietnamese Sausage, Pork, and Shrimp)

CRABMEAT FRIED RICE -

Cơm Chiên Cua

$14.95

SHRIMP FRIED RICE -

Cơm Chiên Tôm

$15.15

VEGETABLE FRIED RICE -

Cơm Chiên Chay

$13.95

bottom of page